Trzy fundusze Forum TFI dadzą zarobić inwestorom

Forum TFI prowadzi zapisy na certyfikaty inwestycyjne trzech funduszy: Dywidendowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Obligacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Raport 4 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Emisje trwają do 28 października 2013 r. Fundusze oferowane są w ramach Forum Family Office, a oferty zostały skierowane do potencjalnych inwestorów korzystających z tej usługi.

Fundusz dywidendowy znajdujący się w ofercie Forum TFI, oprócz regularnego i stabilnego dochodu z tytułu dywidend i odsetek, zakłada długoterminowy wzrost wartości aktywów poprzez selekcję spółek o solidnych fundamentach. Fundusz ma za zadanie coroczne wypłacanie uzyskanych dochodów. Wypłaty będą następować poprzez umorzenie certyfikatów, dzięki czemu podatek naliczany będzie tylko od różnicy pomiędzy ceną nabycia certyfikatów, a ich wartością w chwili umorzenia.

Wyniki Forum Dywidendowego FIZ plasują go obecnie w czołówce funduszy o zbliżonym profilu inwestycyjnym.

– Na rynkach rozwiniętych dywidendy stanowią ważny składnik całkowitej stopy zwrotu z inwestycji w akcje. Z obserwacji spółek na rynku amerykańskim wynika, że w długim okresie podmioty, które dzielą się swoimi zyskami osiągają wyższe stopy zwrotu niż szeroki rynek. Ponadto spółki, które zwiększały wypłacaną dywidendę lub podejmowały decyzję o rozpoczęciu jej wypłacania, średnio zyskiwały ok. 10% rocznie, w ciągu ostatnich 30 lat. Spółki, które wypłacały, ale nie zwiększały wysokości dywidendy, zyskiwały ok. 7,5% rocznie – powiedział Michał Hulbój, członek zarządu i dyrektor Biura Zarządzania Aktywami Forum TFI.

Drugi z oferowanych właśnie funduszy, Forum Obligacyjny FIZ, inwestuje głównie w obligacje korporacyjne emitowane w złotych. Ponadto lokuje aktywa w obligacje komercyjne emitowane w euro i dolarach, a także w niewielkim stopniu w obligacje skarbowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

– Naszym celem jest uzyskanie godziwej stopy zwrotu, przewyższającej stawki lokat oferowanych przez banki o 1,5 do 2 punktów procentowych. Mówiąc jednak o lokatach bankowych mamy na myśli bardziej stawkę WIBOR, gdyż uważamy, że okres ujemnych marż dla banków na depozytach powoli się kończy. W przyszłości zakładamy wręcz pozytywne marże na depozytach osiągane przez banki, co oznacza oprocentowanie lokat poniżej stawki WIBOR – powiedział Hulbój.

Kryteria doboru aktywów, przyjęte przez zarządzających funduszem obligacyjnym, zakładają skorzystanie z wysokich stóp zwrotu z kuponów, a także dużą płynność wybranych papierów.

Natomiast Fundusz Raport 4 to fundusz, którego celem jest nabywanie pakietów wierzytelności bankowych przeznaczonych do windykacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i przejrzystości fundusz nie dokonuje reinwestycji aktywów, a środki z odzyskanych wierzytelności wypłaca inwestorom.

– Inwestycja w certyfikaty funduszu Raport 4 NSFIZ to inwestycja dająca szansę na kwartalny dochód. Uprzywilejowanie certyfikatów serii B1 oraz zaproponowana formuła ich wykupu stanowią o atrakcyjności inwestycji dla inwestorów, którzy chcą partycypować w zyskach branży windykacyjnej – mówi Mateusz Marszalski, odpowiedzialny w Forum TFI za obsługę Raport 4 NSFIZ.

Wszystkie trzy fundusze oferowane są w ramach usługi Forum Family Office. Stanowi ona połączenie usług zarządzania oraz oferty produktów inwestycyjnych z doradztwem podatkowym i prawnym, nakierowanym na zbudowanie bezpiecznych i efektywnych struktur inwestycyjnych oraz na międzypokoleniowy transfer majątku.

Źródło: Forum TFI