Dom Maklerski WI wystartuje 2 grudnia. TFI w przyszłym roku

Dom Maklerski WI rozpocznie działalność 2 grudnia i zaoferuje swoim klientom m.in. usługę „Family Office”, czyli zarządzanie różnego typu inwestycjami, doradztwo prawne i podatkowe oraz międzypokoleniowy transfer majątku. DM WI będzie pierwszym domem maklerskim w Polsce, który oferuje taką kompleksową usługę.

Dom Maklerski WI zaoferuje klientom szereg usług, zarówno tych podstawowych jak i innowacyjnych, których na polskim rynku jeszcze nie ma. Wśród nich znajdą się zarządzanie aktywami klienta, różne formy inwestowania, dostęp do rynków światowych i wszelkich klas aktywów (dzięki współpracy z partnerem międzynarodowym i wiodącymi bankami) oraz pakiet konsolidacyjny.

– Proponujemy naszym klientom konsolidację sald to znaczy sporządzania co miesięcznego pełnego zestawienia aktywów bez względu na to w jakiej instytucji finansowej i w jakiej formie są one ulokowane. W każdym miesiącu analitycy i doradcy inwestycyjni naszego domu maklerskiego przygotują dla swoich klientów pełne usystematyzowane zestawienie aktywów, co pozwoli na znacznie lepsze zarządzanie własnymi finansami. Ponadto we współpracy ze starannie wyselekcjonowanymi partnerami w kraju oraz za granicą zaoferujemy dostęp do pełnej palety produktów inwestycyjnych wdrażając prawdziwą „otwartą architekturę” produktową – wyjaśnia Piotr Sawala, Wiceprezes W Investments.

Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka W Investments zostanie właścicielem 100% akcji Domu Maklerskiego WI S.A. (obecnie Infinity8 S.A., nazwa zostanie zmieniona w najbliższym czasie), po sfinalizowaniu transakcji, w której kupi je od pana Piotra Wiśniewskiego pod warunkiem uzyskania stosownej zgody od KNF.

Piotr Wiśniewski jest prezesem i głównym akcjonariuszem W Investments. Posiada 91% akcji Infinity8. Z uwagi na charakter transakcji otrzyma wynagrodzenie za sprzedane akcje, w co najmniej 4 rocznych ratach. Raty te będą wypłacane z zysku netto osiąganego przez DM WI bez indeksacji, z zastrzeżeniem, że jednorazowo na wynagrodzenie za zakupione akcje zostanie przeznaczone maksymalnie 25% zysku netto odpowiednio DM WI S.A.

Cena sprzedaży w transakcji została ustalona na poziomie nominalnego kapitału zakładowego, który wynosi 4,3 mln zł. To bardzo korzystne warunki dla akcjonariuszy W Investments, ponieważ domy maklerskie są notowane na giełdzie z bardzo dużą premią w stosunku do kapitału zakładowego.

– Postanowiliśmy, że warunki transakcji muszą być absolutnie przejrzyste i jednoznacznie bardzo korzystne dla wszystkich akcjonariuszy W Investments. Wprowadzenie domu maklerskiego do Grupy jest logicznym krokiem w jej rozwoju i przyniesie bardzo szybkie, dodatkowe korzyści. Jest również kolejnym krokiem zmierzającym do koncentracji mojej aktywności biznesowej wokół W Investments – skomentował Piotr Wiśniewski.

Spółka W Investments prognozuje, że zysk netto DM WI w dziesięciu miesiącach tego roku wyniósł narastająco 0,32 mln zł a w całym roku wyniesie 0,48 mln zł. Szacunki Grupy zakładają, że wynik netto domu maklerskiego wzrośnie do ok. 1,5 mln zł w przyszłym i do ponad 5 mln zł w 2015 roku.

Do Grupy dołączy też W TFI

Grupa W Investments powiększy się również o Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Spółka zawarła z Piotrem Wiśniewskim umowę, na mocy której za 999 tys. zł kupuje 99,99% akcji W Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Należność ta będzie płatna w nie mniej niż czterech ratach, przy czym każda rata nie może przekroczyć 25% zysku netto wykazanego przez W TFI w zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie sprawozdaniu finansowym W TFI za rok obrotowy poprzedzający rok wymagalności danej raty. W przypadku, gdy W TFI nie wykaże zysku netto w danym roku obrotowym, rata nie będzie wymagalna aż do czasu wykazania przez W TFI zysku netto.

Po sfinalizowaniu transakcji W Investments ma zamiar wystąpić do KNF z wnioskiem o udzielenie TFI W Investments S.A. (tak będzie brzmiała nowa nazwa TFI) zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi. Obecnie postępowanie jest zawieszone na wniosek W TFI.

Grupa W Investments jest niezależnym holdingiem finansowym, działającym na terenie Polski i Europy Wschodniej oraz notowanym na podstawowym parkiecie GPW. Wartość grupy opiera się na portfelu inwestycyjnym finansowanym kapitałem własnym, zawierającym spółki notowane na GPW oraz akcje i udziały w spółkach niepublicznych. Celem Grupy jest wzrost wartości zarządzanego portfela nie tylko poprzez wsparcie rozwoju spółek obecnie się w nim znajdujących, ale także poprzez akwizycje.

Źródło: W Investments